دریادلی

از خصال راه طلبگی دریا دلی است.

ممکن است هر یک از ما در مسیر کارمان با افرادی مواجه شده باشیم که بیهوده و بدون دلیلی موجه توهین، بهتان و افتراء نثارمان کرده باشند؛

و یا در صدد بردن آبرویمان بوده باشند؛

سیرهٔ عالمان دینی در این گونه موارد، بردباری، گذشت و بلکه محبت به طرف مقابل بوده است.

هرگز گمان نکنیم آنان که با ما رفتار ناشایستی دارند دشمنانمان هستند

اینان برادرانی هستند که اشتباه کرده اند؛

و حتی شاید برای خودشان دلیلی دست و پا نموده اند؛

شب‌های قدر نزدیکند؛

با باران دعاء براى این برادران، قلوبشان و نیز دل‌های خودمان را شستشو دهیم.

پاسخ دهید