مواردی را می دانم که بزرگان علماء ، در گفتار و کردار، ما را به این نکته راهنمائی فرموده‌اند:

«میان عبادت و پیشرفت در علوم دینی ارتباطی برقرار است».

میرزای نائینی (ره) فرموده‌اند:

«نمی گویم نماز شب علت تامه‌ی اجتهاد است اما بی تردید این عبادت در حصول ملکه‌ی اجتهاد بی اثر نیست».

🔺در طول سالیان متمادی هیچگاه ندیدم فقیه بزرگوار مرحوم آیت الله بهجت (ره) ذکر بر لب نداشته باشند.

پاسخ دهید