صبح دیروز پنج‌شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ جلسه دفاعیه آقای سیدهدایت علی‌شاه رضوی با عنوان “طراحی الگوی تبلیغی مبتنی بر نظریه منتخب ارتباطات بین‌فرهنگی با محتوای سیره اهل البیت علیهم السلام در دانشگاه‌های اروپایی” در مدرسه عالی تاریخ و ادیان جامعه … ⬿

مقاله “رابطه دین و تمدن در اندیشه امام خمینی ره” در صفحات ۸ ـ ۲۹ شماره دوم سال ششم فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی در پاییز ۱۳۹۷ منتشر شده است. این مقاله برگرفته از رساله دکتری آقای دکتر سیدرضا مهدی‌نژاد … ⬿