آخرین مکان بازدید شده در سفر به شوشتر در روز جمعه ۹۷/۱۲/۱۰، خانه تاریخی مرعشی بود. این خانه در عصر قاجار و احتمالا بر بقایای یک خانه بازمانده از عصر صفویه ساخته شده برای سیدمحمدحسن مرعشی ساخته شده و در …