آخرین مکان بازدید شده در سفر به شوشتر در روز جمعه ۹۷/۱۲/۱۰، خانه تاریخی مرعشی بود. این خانه در عصر قاجار و احتمالا بر بقایای یک خانه بازمانده از عصر صفویه ساخته شده برای سیدمحمدحسن مرعشی ساخته شده و در … ⬿

خانه‌های تاریخی شهرهای کشورمان با وجود تغییر کاربری همچنان پرجاذبه‌اند. خانه تاریخی مستوفی شهر شوشتر که روز جمعه ۱۰ اسفند ۹۷ بازدیدی همراه با صرف غذا در آن داشتیم، یکی از این نمونه‌هاست. این خانه که مشرف به رود شطیط … ⬿