خیلی سال پیش ما در شهرک مهدیه‌(قم) زندگی می‌کردیم؛ شهرکی که برای سکونت خانواده‌گی طلبه‌ها برپا شده است. آن وقت‌ها پسرم در مقطع راهنمایی درس می‌خواند و دانش‌آموز مدرسه‌ای در همان شهرک بود. طبیعی بود که همه‌ی دانش‌آموزان آن مدرسه … ⬿