مقاله «رابطه دین و تمدن در اندیشه امام خمینی ره» در صفحات ۸ ـ ۲۹ شماره دوم سال ششم فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی در پاییز ۱۳۹۷ منتشر شده است. این مقاله برگرفته از رساله دکتری آقای دکتر سیدرضا مهدی‌نژاد و به قلم ایشان همراه با نظارت و دخالت بنده است.

این مقاله پس از مقدمه‌ای در تبیین مسأله، به معرفی دو رویکرد اصلی در تعریف تمدن و سپس قلمرو مفهومی و واژگان مرتبط با مفهوم تمدن در اندیشه امام خمینی پرداخته است و پس از مروری بر گستره دنیوی و اجتماعی دین، براساس نوشته‌ها و اظهارنظرهای امام خمینی به این نتیجه رسیده است که از نظر ایشان پیوندی ناگسستنی بین دین جامع و  تمدن مبتنی بر معنویت و اخلاق وجود دارد. بزرگترین شاهد ظرفیت تمدن‌سازی دین اسلام تحقق تمدن اسلامی در گذشته است. زوال تمدن پیشین اسلامی ریشه در دوری از دین داشت و امروز نیز بازآفرینی تمدن اسلامی در گروی بازگشت به دین بر اساس قرائتی پویا از اسلام و جامه عمل پوشاندن به در عرصه حیات اجتماعی مسلمانان است. تشکیل حکومت و کمک به شکل‌گیری امت اسلامی دو گام اساسی در این زمینه به شمار می‌رود.

متن کامل این مقاله پیوست است.

پوشه پی‌دی‌اف مقاله رابطه اسلام و تمدن در اندیشه امام خمینی ره

پاسخ دهید