آخرین مکان بازدید شده در سفر به شوشتر در روز جمعه ۹۷/۱۲/۱۰، خانه تاریخی مرعشی بود. این خانه در عصر قاجار و احتمالا بر بقایای یک خانه بازمانده از عصر صفویه ساخته شده برای سیدمحمدحسن مرعشی ساخته شده و در عصر پهلوی توسعه یافته است. از این خانه که دارای سه حیاط مجزا و متصل به هم است، در حال حاضر به عنوان دفتر پایگاه میراث جهانی سازه‌های آبی شوشتر استفاده می‌شود.

پاسخ دهید