تابستان که می‌شود هم‌شهری‌های جنوبی و خون‌گرم‌مان، در مسیر مسافرت‌شان به مشهد و شمال، سری هم به ما می‌زنند. گاه می‌شود چندین ماشین با هم می‌رسند و چشم و دل ما را روشن می‌کنند؛ ولی چه کنیم که هر جایی … ⬿