برای رستگاری نیّت‌های خوب لازم‌اند؛ ولی آن‌ها می‌توانند راه را برای بد بودن و بدی کردن نیز هموارتر کنند. کافی است کمی دست به توجیه زد؛ آن‌وقت بدترین کارها صورتی اخلاقی به خود خواهند گرفت. با توجیه می‌توان غیبت کرد، … ⬿