این روزها صدا وسیما دم‌به‌ساعت از بینندگان خود می‌خواهد آن‌هایی که صاحب‌خانه هستند به خاطر گرانی و تورّم، با مستأجران خود مدارا کنند و اجاره‌ها را افزایش ندهند. این همان چیزی است که پیش‌تر از آن به تعلیم سنتی اخلاق در جامعهٔ مدرن یاد کردم. یعنی رها کردن سیستم‌ها و ساختارها و تکیه کردن به فضیلت کنش‌گران. دولت تعلیم‌دهندهٔ اخلاق، که باید امکان زندگی آبرومندانه برای آحاد مردمِ خود را فراهم کند، حالا که به هر دلیلی، در مهار غولِ سرکشِ گرانی و تورّمِ ناتوان مانده است، می‌خواهد به فضیلت‌مندی مردم‌ش تکیه کند تا ضعف مدیریّت اقتصادی کم‌تر به چشم بیاید. آدم یاد ضرب‌المثلِ «همسایه‌ها یاری کنید تا من شوهرداری کنم» می‌افتد.

پاسخ دهید