• نظام آموزش اخلاق در جامعه‌ی ما بر تزکیه و اصلاح دیگران استوار است نه بر ترمیم خویشتن به همین همه می‌خواهند دیگران را اصلاح کنند و کسی به دنبال درست کردن اخلاق خود نیست.
  • خار را در چشم دیگران می‌بینیم و مو را از ماستِ دیگران می‌کشیم؛ ولی چوب را در چشم و ریسمان را در ماستِ خود نمی‌بینیم.
  • این‌جا بازار موعظه‌گران داغ است و کار‌وبار واعظان سکّه! بی‌ آن‌که معلوم شود چرا این نظام اخلاقی در رسالت خود ناتوان مانده است.

پاسخ دهید