راهبرد تنظیمی، شش شاخصه اساسی دارد :

شاخصه نخست این است که در چارچوب و در بسترسبک زندگی انقلابی شکل می‌گیرد بنابراین، باید سبک زندگی انقلابی خود را تعریف و احیا کنیم .مبانی و اهداف آن را مشخص کنیم و بر اساس آن به سمت اهداف حرکت کنیم.

شاخصه دوم این است که جهت‌گیری آن به سمت آرمان‌های متعالی است. بنابراین ابتدا باید آرمان‌های انقلاب اسلامی درک شود تا جهت‌گیری صحیح و بازگشت به آنها، تنظیم شود.
سومین شاخصه راهبرد تنظیمی، نگاه سیستمی آن است که مجموعه، مبانی، اهداف، آرمان‌ها و کارکردهای نظام را به مثابه اجزای یک سیستم واحد می‌بیند. به‌صورت بخشی و جزیره‌ای به مسائل کشور نمی‌نگرد. پیشرفت و توسعه کشور را به صورت هم‌بسته و منسجم می‌بیند. نظام را دارای یک کارکرد واحد می‌بیند؛ در مسأله‌ای مثل برجام معتقد است؛ برآیند عمل‌کرد کل نظام بود. انقلاب را مانند یک کشتی می‌بیند که نجات و غرقش با هم است.

چهارمین شاخصه راهبرد تنظیمی، جنبه کنترل کنندگی هیجانات و احساسات مقطعی در سیستم تصمیم‌گیری است. در سخت‌ترین بحران‌ها هم باید بر پایه عقلانیت و خردورزی تصمیم‌گیری و عمل کرد.

شاخصه پنجم، باور به دو بخشِ اصول ثابت و سازوکارهای متغیر در دین است که از طریق سازوکارهای متغیر دین دائماً به روزرسانی می‌شود و اصول ثابت آن محفوظ می‌ماند .

ششمین شاخصه راهبرد تنظیمی، باور به اجتهاد عقلی و فهم انسانی در بازسازی و بازتولید آموزه‌های دینی در دنیای مدرن است.
ادامه دارد. . .

پاسخ دهید