در قسمت یازدهم این یادداشت ها سؤالي مطرح شد مبنی بر اینکه «مبانی اصلاح طلبان در التزام نظری وعملی به ولایت فقیه» چیست؟
طبیعی است برای پاسخ، باید به رویکردهای متکلمانه وفقیهانه آنها مراجعه کرد.
مجموعه دیدگاه ها و اسناد ارائه شده نشان می دهد، بدنه اصلی جریان اصلاح طلب، مبانی کلامی و فقهی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه را پذیرفته است و در دوره حیات امام، سخت بدان وفادار است.
امام معتقد بود، به دلایل متعدد، حکومت اسلامی در عصر غیبت همانند حکومت امام معصوم ضروری است و به لحاظ اعتقادی و کلامی ثابت است که خداوند فقیه عادل را در این دوران ، بر امت ولایت داده است، از این مطلب اعتقادی امام خمینی دو نتیجه فقهی می گیرد: نخست آنکه بر فقیه واجد شرایط واجب است که وظیفه خود را انجام دهد و از مسئولیت شانه خالی نکند. دوم اینکه بر مردم واجب است از فقیه واجد شرایط که ولی جامعه است،حمایت و اطاعت نمایند و سرپیچی از فرمان او معصیت است.
با همین مبانی است که نسل اول اصلاح طلبی با تمام وجود در کنار امام وارد مبارزه شد، در انقلاب فداکاری نمود،جنگ را اداره کرد و بازوان اصلی امام در قوای سه گانه و اداره کشور و در اطراف امام بودند.
ادامه دارد . . .

پاسخ دهید