آسیب‌شناسی حوزه انقلابی
متن کامل نوشتار
http://se.journal.qom-iau.ac.ir/article_538362_0a26fabb62a998585c6639243d1d92bb.pdf

عقلانیت حوزه انقلابی از پیوند وثیق حوزه با نظام اسلامی، شکل گرفته است.
مهم‌ترین شاخصه‌های این عقلانیت:
نقش تولیدی به روز و متناسب با نیاز در دستگاه معرفتی و ظرفیت اجتهادی حوزه،
قدرت آینده نگری در چارچوب منظومه فلسفه سیاسی اسلام،
توانایی حل تعارضات درونی و تزاحمات خارجی،
آزاداندیشی دینی و رهایی از تعصب، تحجر، تصلب و قشری گری و واپس گرایی
و مدیریت حل بحران‌ها و عبور از گسل‌ها و گسست‌های فکری و سیاسی،
تحکیم وفاداری‌ها و سامان دادن به التزامات فکری و اعتقادی است.
این شاخصه‌ها، سبب پویایی و پایایی حوزه در عرصه حیات سیاسی گردیده است.
چالش‌هایی که دورشدن حوزه از آزاداندیشی دینی، تعصب و تحجر، ناکارآمدی، انسدادهای فکری، فقدان آینده نگری وخدشه در وفاداری سیاسی، می‌شود به عنوان مهم‌ترین آسیب‌های تفکر سیاسی حوزه انقلابی، تلقی می‌شوند.
ادامه داردد . . .

پاسخ دهید