مبانی فکری و اعتقادی جریان اصلاح طلبی بعد از ارتحال امام خمینی، به تناسب شرایط سیاسی، گرفتار نوعی دگردیسی شد. ناهمگونی های فکری در بدنه این جریان سربرآورد وطیف های جدیدی، ذيل عنوان اصلاح طلبی ظهور کرد.
به طور مشخص می توان از چهارطیف فکری نام برد.
طیف معتقدان که شامل اکثریت جریان اصلاح طلبی است و التزام فکری و وفاداری خود را به ادامه ولایت فقیه نشان دادند.
طیف واقفیه، آنها که در ولایت فقیه امام خمینی توقف کردند و به ولی فقیه بعدی نرسیدند.
– طیف قانونیه، طیفی که ولایت فقیه را مقیّد به قانون اساسی و در محدوده آن پذیرفتند و تنها التزام عملی بدان دارند.
طیف خارجیه، جمعی از اصلاح طلبان رسما» پایان دوره افکار امام را اعلام کردند و در عمل هم عدم وفاداری خود را به ولایت فقیه بعد از امام نشان دادند.
صورتبندی متکثر و مواضع متشتت، سبب تردیدهایی در بنیادهای فکری و اعتقادی جریان اصلاح طلبی شده است و همین امر «آسیب شناسی» را ضروری کرده است.
ادامه دارد . . .

پاسخ دهید