یکی از برندهای مهم انقلاب اسلامی در تجربه چهل ساله، پردازش‌های عالمانه در حل دوگانه‌های به ظاهر غیر قابل جمع بوده است. اندیشه انقلاب مشکل اصالت و حداثت را در قالب نظم ولایی جمهوری اسلامی به خوبی حل کرد. عاشورای احساسی و عاطفی را با عاشورای حماسی به هم آمیخت و در تجربه دفاع هشت ساله غوغایی از عشق و حماسه تولید شد.

حوزه و دانشگاه را به هم پیوند زد و دعوای متعهد و متخصص را به نحو اقناع عمومی حل نمود. آنگاه که دوگانه یا اصولگرا یا اصلاح طلب به چالش انقلاب تبدیل شد حکیم انقلاب به راحتی پیوند دوگانه را با جمله «من اصولگرای اصلاح طلبم» را نظریه علاجیه معرفی نمود و وقتی که انقلابیون در چالش تاریخی اصالت جنگ یا اصالت صلح گرفتار شده بودند. اندیشه راهگشای انقلاب هردوی آنها را از امور اقتضائیه دانست و اولویت گذاری آنها را حسب اقتضاء معرفی کرد. گاهی جنگ اصالت پیدا می‌کند و گاهی صلح.

امادر آخرین دوگانه مهم کشور در مهم‌ترین تصمیم گیری تاریخی در تقابل اسلام و استکبار مدتی است دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب با استفاده از همه ابزار هژمونیک گفتمانی فرصت تصمیم گیری درست در حل تعارض یا تزاحم این دوگانه را دچار اختلال کرده اند.

برای صعود به قله و دستیابی به پیروزی در ترجیح یا مرحله بندی دو گانه «مقاومت یا مذاکره» گرفتار شده اند. یکی اصالت را به راهبرد مقاومت می‌دهد و دیگری راهبرد دیپلماسی را ترجیح می‌دهد. یکی به الگوی مذاکره صلح حدیبیه و دیگری به مقاومت عاشورا استناد می‌کند. مقاومت هشت ساله در دفاع مقدس و مذاکرات هشت ساله در دیپلماسی هسته‌ایسند احتجاجی دو جناح است.

اما حقیقت آن است که این دو گانه هم قابل جمع است و نباید منافع ملی و مصالح نظام اسلامی را در عرصه واقعیت قربانی افراط و تفریط‌های نظری و جناحی کرد.

نظام اسلامی، فارغ از دعوای دو جناح باید فرزندان انقلابی و غیرتمندی که امام راحل در پیام تاریخی پذیرش قطعنامه ۵۹۸ فرمود: «فرزندان انقلابیم. بغض و کینه انقلابى تان را در سینه‌ها نگه دارید، با غضب و خشم بر دشمنانتان بنگرید و بدانید که پیروزى از آن شماست» و مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم آینده انقلاب را وابسته به حضور همان جوانان و فرزندان انقلابی دانست.

اینان باید در دو جبهه مقاومت و دیپلماسی به صورت هماهنگ و هم افزا قدرت پوشالی آمریکا و انگلیس را در خلیج فارس و در سازمان‌های بین المللی به چالش بگیرند و بدانند در این دوگانه یا این یا آن نیست بلکه دیپلماسی ادامه مقاومت و مقاومت ادامه دیپلماسی است و در این برهه تاریخی که انقلاب اسلامی در اوج اقتدار است. باید پاسداران دو جبهه را در کنار هم تکریم کرد.

پاسخ دهید