تعیین یک روز در تقویم ملّی به نام «معلّم» به خودی‌خود اتفاق خوبی است؛ با این حال، نباید مسئولیت تجلیل از معلّمان گرامی را تنها به دانش‌آموزان واگذار کرد. استادان و معلّم‌ها بیش از هر زمان دیگری نیازمند قانون‌ها و رویّه‌هایی هستند که منزلت اجتماعی‌شان را ترمیم کرده و بهبود بخشد.
البته روشن است که منزلت اجتماعی معلمان تابعی است از منزلت اجتماعی علم. تا وقتی که علم را می‌توان خرید و مدرک را می‌توان فروخت، و تا وقتی که سایه‌ی سیاست، قدرت، و اقتصاد بر سر علم سنگینی می‌کند؛ نه پشمی به کلاه علم است و نه حشمتی در نزد معلمان.
این روز را به همه‌ی آموزگاران و استادهایم تبریک می‌گویم. امیدوارم روزگار به کام‌شان باشد و توفیق هم‌نشین‌شان. به همین مناسبت برای استادان درگذشته‌ام آرزوی رحمت و رضوان الهی دارم.