دوستی از من بابت نپرداختن به مساله‌ای انتقادی کرده است که در زیر می‌خوانید:

سلام

از زمانی‌که (امام) حسین گفت «اگر دین ندارید، آزاده باشید» چهارده قرن میگذرد. به‌گمانم امروز باید گفت: اگر آزاده نیستید، دست‌کم دیندار باشید.

گاهی با خودم فکر میکنم اگر خدا و آخرتی هم باشد، و اگر این خدا عادل باشد، باید برترین پاداش‌ها را به نامؤمنانی بدهد که به عالم غیب و روز جزا اعتقادی ندارند اما بدون کوچکترین چشم‌داشت، در انجام اعمال نیک کوشیده‌اند. آخر اخلاص از این بالاتر؟

راستی آقای صادق‌نیا، مگر همان آخرتی که بدان معتقد هستید شما را از حساب‌کشی از قلم‌ها و تریبون‌ها نترسانیده؟ پس چرا یک کلمه از ظلمی که به مردم می‌رود نمی‌نویسید؟ میدانید چند کولبر در این چند روز کشته شدند؟ این کشته‌شدگان همگی از پیش میدانستند که با جانشان بازی میکنند. اما لقمه نان که نباشد، خطر گلوله را نیز به جان میخری.

من حدود ۶ماه است که در سطح شهر مسافرکشی میکنم، احوال مردم را از من بپرسید؛ فلاکت محض. اینکه ناله‌هایشان را در خیابان نمیشنوید، از ناشنوایی شماست.

اگر هم میشنویید و هیچ نمیگویید از بی‌وجدانی شماست.

آقای صادق‌نیا، اگر آزاده نیستید، حداقل دیندار باشید.

بااحترام

پاسخ دهید