تو خدای گوسفندان گم شده هم هستی. این روزها، بسیاریِ دوریِ از تو را احساس می‌کنم. نمی‌پرسم آیا به سوی تو راهی هست، چون تو خدای راه‌های گم شده هم هستی. تمام خویش‌تنم را پشت سر نهاده و بخشایشت را پیاله کرده‌ام. برای رستگاری من همین یک قدح از دریای آمرزش تو کافی است. من را ببخشای، ای پذیرنده‌ی توبه‌ها!

پاسخ دهید