سیل ویرانگر است، ولی هجوم هم‌وطنان برای یاری رساندن به گرفتاران در این بلای طبیعی، نشان می‌دهد که سرمایه‌ی اجتماعی جامعه‌ی ما کم نیست. اگر چه سیاسیّون ما بلد نیستند کنش اجتماعی مناسبی داشته باشند و در این شرایط یا غایب‌اند و یا (باز هم) غایب‌اند؛ ولی مردمان عادی و برخی چهره‌های هنری و ورزشی، نشان داده‌اند که در این زمینه‌ها پیش‌گام‌اند.

پاسخ دهید