ششم: روان‌درمانی اگزیستانسیال، اروین یالوم، سپیده حبیب.
این کتاب، اثری روانشناسانه و فلسفی است که نخستین بار در سال ۱۹۸۰ انتشار یافت. البته درمان اگزیستانسیال، سال‌ها مورد استفاده بوده و هنوز هم در فُرم‌ها و موقعیت‌های مختلف در سراسر جهان به کار گرفته می‌شود. اما این شیوه از درمان تا زمان انتشار این اثر، فاقد ساختاری منسجم، تحلیلی جامع از انگاره ها و سنجشی از کاربردها بود. این کتاب، به «چهار دغدغه ی غایی زندگی» (مرگ، آزادی، انزوای اگزیستانسیال و بی معنایی) و تشریح معنای این دغدغه ها و مشکلات ناشی از هر کدام به هنگام مواجهه‌ی بشر با آن ها می پردازد. یالوم نشان می دهد چگونه این دغدغه ها در شخصیت افراد و آسیب شناسی روانی نمود پیدا می کنند و چگونه می توان درمان را به واسطه ی فهمیدنِ آن‌ها مؤثرتر ساخت. یالوم با استفاده از تجربیات بالینی، تحقیقات مبتنی بر تجربه، فلسفه و آثار ادبی بزرگ، کتابی کامل و جامع را به رشته ی تحریر درآورده است.
اگر چه یالوم نویسنده‌ی تراز اولی نیست؛ ولی خواندن این کتاب که ترجمه‌ی خوش‌خوانی نیز دارد، می‌تواند مفید باشد.

پاسخ دهید