فقر برای هر پدری زجرآور است و هر مردی را شرم‌سار می‌کند؛ اما در جامعه‌ی ما بیش از همه، زنان را با مشکل روبرو کرده است. افزایش زنان بی‌سرپرست، بدسرپرست و یا خودسرپرست، افزایش طلاق، افزایش دختران ناامید از ازدواج، تن دادن به خیابان، تن دادن به کارهای سخت با درآمدهای پائین، و … نشان می‌دهد که فقر در ایران زنانه شده است و دود فقر بیش از هر کس، به چشم زنان می‌رود.

پاسخ دهید