امشب منبری‌ها و مدّاحان از شهادت دختر پیامبر صلی‌الله علیه و آله روایت‌های جان‌سوزی می‌خوانند. از کتک‌خوردن در کوچه و شکستن پهلو گرفته تا سقط جنین. هم‌زمان در خبرها نیز خواندیم که راننده‌ی عربستانی کودکی به نام زکریا جابر را در پیش چشم مادرش به جرم شیعه بودن، سر بریده است. تاریخ ادیان و جامعه‌ها پر است از روایت‌هایی این‌گونه دل‌خراش. نکته‌ی مهم در این روایت‌های شوم، این نیست که قساوت و سنگ‌دلی بخش جداناپذیری از ویژگی‌های انسانی است، بلکه این است که انسان‌ها، یعنی مرتکب‌شوندگان این اعمال بی‌رحمانه، همواره کوشیده‌اند تا خود و دیگران را متقاعد کنند که کارهای قساوت‌گرانه‌ی آنان درست است. و در این میان دین همواره ابزار مناسبی بوده است. برخی از بزرگترین قساوت‌های انسان در طول تاریخ، با یک توجیه دینی رخ داده است.