گاه با کانال‌هائی مواجه می شوید که انواع و اقسام نسبت‌ها را به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی می‌دهند اما ادمین خود را معرفی نمی‌کنند؛
مطالب این کانال‌ها را نمی توان جدی گرفت؛

عباراتی مانند : «گفته می شود»، «شنیده شده» و امثال این‌ها مادام که همراه با مدرک معتبر نباشند ارزش خواندن و شنیدن را ندارند؛
برخی اوقات در فضای مجازی مطالب بی‌اساس، چنان محکم و مسلم اداء می‌شوند که شنونده‌ی خام فورا باورشان می‌کند؛

هرگز در مورد اشخاص و گروه ها هیچ سخنی را هر قدر محکم گفته شود مادام که مدرکش ارائه نگردد نمی‌پذیریم.
باید مراقب باشیم افراد مجهول‌الهویه با نشر اخبار نادرست افکارمان را مدیریت نکنند.