گاه با کانال‌هائی مواجه می شوید که انواع و اقسام نسبت‌ها را به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی می‌دهند اما ادمین خود را معرفی نمی‌کنند؛
مطالب این کانال‌ها را نمی توان جدی گرفت؛

عباراتی مانند : «گفته می شود»، «شنیده شده» و امثال این‌ها مادام که همراه با مدرک معتبر نباشند ارزش خواندن و شنیدن را ندارند؛
برخی اوقات در فضای مجازی مطالب بی‌اساس، چنان محکم و مسلم اداء می‌شوند که شنونده‌ی خام فورا باورشان می‌کند؛

هرگز در مورد اشخاص و گروه ها هیچ سخنی را هر قدر محکم گفته شود مادام که مدرکش ارائه نگردد نمی‌پذیریم.
باید مراقب باشیم افراد مجهول‌الهویه با نشر اخبار نادرست افکارمان را مدیریت نکنند.

پاسخ دهید