در ده جلسه سعی شده بابیانی ساده و مختصر مراحل انجام یک تحقیق از انتخاب
موضوع تا انتشار بیان شود.
گرچه تمرکز درس بیشتر بر مقاله نویسی است ولی برای نگارش پایان نامه یاهر طرح پژوهشی دیگر نیز کاربرد دارد.
این فایل‌های صوتی را از اینجا دانلود کنید.

پاسخ دهید