«عدم احساس مسووليت برخی كاربران» یکی از آسیب های مربوط به فضای مجازی در کشور ماست.در كنار كاربران فراواني كه به استفاده درست و اخلاقي از فضاي مجازي اشتغال دارند متاسفانه عده اي نيز هستند كه با رفتارهاي نادرست خود موجب تشديد فيلترينگ ‌مي‌شوند. مسووليت ناشناسي اين افراد در توليد محتوا و سوءاستفاده از امكانات اين فضا موجب محروميت ديگران ‌مي‌شود. به عنوان مثال اين افراد با انتشار محتواهاي مستهجن يا آسيب زننده به امنيت ملي يا تمسخر باورها و اعتقادات ديني جامعه در يك شبكه اجتماعي، كه در واقع نوعي سوءاستفاده از آزادي موجود در اين فضا است، موجب فيلتر شدن كل يك شبكه ‌مي‌شوند و هزاران و بلكه ميليون‌ها كاربر ديگر را از مواهب ومزاياي اين شبكه‌ها محروم ‌مي‌كنند. اين كار نوعي ضرر زدن به ديگران و ظلم به آنها است كه كاري غيراخلاقي محسوب ‌مي‌شود. پيامد ديگر مسووليت ناشناسي این دسته از كاربران این است كه موضع موافقان تشديد فيلترينگ و افزايش محدودسازي فضاي مجازي را تقويت ‌مي‌كنند.

پاسخ دهید