روز معلم نزدیک است؛
معلمان زیادی برای ما زحمت کشیده اند تا به اینجا رسیده ایم؛
آیا هنوز به یاد معلمی که حروف الف باء را به ما یاد داد هستیم❓
او بود که چشمان ما را به روی دنیای کلمات باز کرد؛
تجربه ی عمرم به من می گوید:
» احترام و یاد کردن معلم، به عمر برکت می دهد».
اگر مدتی است از معلمانتان خبر ندارید همین الان دست به کار شوید؛
پیدایشان کنید و حتی اگر شده با یک تلفن شادشان نمائید؛
خیلی از آن ها الان دیگر پیرند؛
شاید کسی احوالشان را نپرسد؛
قلب معلم جماعت، معمولا رقیق است؛
زود شاد می شود و زود می شکند؛
و زود می بارد؛
مثل ابر بهار؛
خوش به حالتان اگر در وقت رقت قلب، برای شما دعا کند؛

یا علی؛

پاسخ دهید