– یکی از خصال بسیار مهم مراجع عظام در طول تاریخ مرجعیت، ارتباط دائمی و بدون تبعیض با همه‌ی اقشار و گروه ها بوده است؛
بدون آن که ذره ای وابستگی حزبی به هیچ کدام از آن ها پیدا کنند.
– همواره در خانه های بزرگ ترین مراجع، بدون ممیزی بر روی همه باز بوده و اساسا آنان بدون حاجب در میان توده ی مردم زیسته‌اند.
– این‌گونه ارتباط، مطمئن‌ترین راه برای آگاهی یافتن آنان از اخبار و اطلاعات از طریق منابع اصلی می‌شده و نیز ایشان را بدون واسطه در جریان دردهای مردم می‌گذاشته است؛
– بدون شک کسب اطلاعات از این راه بسیار امن تر از گرفتن خبر از رسانه‌های رسمی بوده است؛
مرجعیت تا زمانی که این سیره‌ی سلف صالح را برای خود نگاه دارد ساحل نجات خواهد ماند.

پاسخ دهید