والْفَجْرِوَلَيَالٍ عَشْرٍ،وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرواللَّيْلِ إِذَا يَسْر،
سوگند به سپيده دم،و به شبهاى دهگانه،و به جفت و تاق و قسم به شب، وقتى سپرى شود.

چهل سال انقلاب اسلامی سپری شد و وارد دهه پنجم انقلاب اسلامی شدیم.

دوست و دشمن به این حقیقت اذعان دارند که این انقلاب ده آثار ذیل را در پی داشت :
۱⃣. ایران به استقلال کامل رسید.هیچ تصمیمی،از بیرون مرزهای آن،اعمال نمی شود.
۲⃣. مدل حکومتی آن،منبعث از باورهای دینی مردم و رأی همگانی است.
۳⃣. انقلاب اسلامی از روز نخست به گفتمان رقیب ابرقدرت ها تبدیل شد.
۴⃣. تنهاانقلابی که در ساختار موجود نظام بین الملل نمی گنچد و شعار شالوده شکنانه و رهائی بخش دارد.
۵⃣. تنها انقلابی که سنت های اصیل را با زندگی مدرن به هم آمیخته است.
۶⃣. تنها انقلابی که در تاریخ چهل سال بر اساس شعارهای اولیه،استمرار یافته است.
۷⃣. تنها انقلابی که از طریق نیابت امام زمان(عج)،خاستگاه دینی دارد.
۸⃣. تنها انقلابی که مردمش با بیشترین دشمن،بیشترین حضور در صحنه را دارند.
۹⃣. تنها انقلابی که مردمش با ناراحتی از ساختارهای متصلب،ناکارآمدی مسئولان و کینه ورزی نخبگانشان دلبستگی کامل به اصل نظام، دارند.
۱۰. تنها انقلابی که ملتش به رغم نوگرایی شدید،از تکرار چهل باره حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن خسته نشده‌اند.

کتاب
راهبردهای انقلاب اسلامی در دهه۵
تحفه درویشانه ای است که با رونمایی آن سبزبرگش رابه همه دوستانم،هدیه می کنم

پاسخ دهید