دکتر مهاجرنیا گفت: منکران تحزب، شش دلیل برای نامشروع دانستن «حزب سیاسی » ارائه داده اند:
مطلب کامل در اینجا

۱.فقدان نص و دلیل شرعی ؛
۲.عامل تفرقه در جامعه اسلامی؛
۳.ترجیح منافع حزبی بر منافع عمومی؛
۴.سلب آزادی و اختیار از اعضاء وهواداران؛
۵.ترجیح وابستگی حزبی بر حق و عدالت و شایسته سالاری؛
۶.تعارض با ادله ولایت فقیه ؛

ادامه دارد. . .

پاسخ دهید