در جامعه اسلامی پیشرفت فرهنگی و علمی و تربیت نفوس انسان ها به صورت فراگیر از وظایف و آرمان های حکومت شمرده می‌شود. حضرت در این باره می فرمایند: حق شما بر من آنست که… وسایل آموزشتان را فراهم سازم تا در تاریکی جهل نمانید و امکانات پرورش و تربیتتان را فراهم کنم تا بدانید.

براین اساس حکومت در جامعه علوی نمی‌تواند نسبت به امور فرهنگی متساهل و متسامح باشد. حکومت اسلامی موظف است در پاسداری از فرهنگ اسلامی مردم نگران و مسئولیت‌گرا باشد و از امکانات جامعه اسلامی در راه اعتلای فرهنگی جامعه اسلامی بر اساس تعالیم اسلامی هزینه کنند.

نشریه فرهنگ پویا شماره ۳۵

پاسخ دهید