شب گذشته ۹ اسفند ۱۳۹۷ صحتبی کوتاه در جمع هنرمندان طلبه و غیرطلبه شرکت‌کننده در جشنواره هنر و رسانه اشراق در مضیف دانشگاه امیرالمؤمنین علیه السلام داشتم. در این صحبت پس از اشاره به قالب‌ها و معیارها و مسائل مربوط به بینش تمدنی در گستره هنر، بر ضرورت مشارکت هنرمندان برای رسیدن به شاخص‌ها و سنجه‌های مناسب تاًکید شد.

پاسخ دهید