مدتی پیش (۱۶.۱۱/ ۹۶) در همین کانال، خاطره‌ای نوشتم با عنوان ته سیگار. آن‌جا شرح دادم که وقتی عقب تاکسی نشسته بودم، یک موتورسوار کنار تاکسی توقف کرد و بدون آن‌که متوجّه باشم، از پنجرهٔ ماشین ته سیگارش را داخل … ⬿