دیروز به عنوان استاد مشاور در جلسهٔ دفاع از یک رسالهٔ دکتری شرکت کردم. دو داور محترم، طرح را خوانده بودند و نقد می‌کردند. نوبت به من که رسید، آن‌ها را سپاس گفتم و تلاش کردم توضیح کوتاهی بدهم بلکه … ⬿