دهم: کتاب خدایان و آدمیان، نوشته‌ی هنری بمفورد پارکز، ترجمه محمد بقایی (ماکان)، نشر قصیده.

کتاب «خدایان و آدمیان» کوششی است برای ارزیابی مجدد مبادی و مقدمات میراث فرهنگی غرب که ریشه در فرهنگ یهودی یونانی دارد. نویسنده در تحقیق خود، سیر تکاملی فرهنگ غرب در ارتباط با مفهوم «خدا» را از دوره انسان‌های غارنشین آغاز و تا گسترش کامل مسیحیت دنبال می‌کند. در این تحقیق، تمدن غرب به صورت یک واحد بحث و بررسی می‌شود». هدف اصلی نویسنده تجزیه و تحلیل علل توسعه عقاید و اندیشه‌های برتری است که به دنیای غرب خلاقیت و هدف مشترک بخشیده‌اند. در کتاب به مبادی میراث فرهنگی غرب از آغاز شکل‌گیری تمدن در مناطق شرقی مدیترانه، به خصوص به آیین یهود و فرهنگ مربوط به تعالیم این مذهب با اعتقاد به خدایی عادل و قهار، اشاره شده، همچنین نگرش فرهنگ یونانی از نظام طبیعت، بررسی و ارزیابی می‌شود. آن گاه در خصوص توسعه مذهب جدید، یعنی مسیحیت سخن به میان می‌آید.

پاسخ دهید