تکرار کردن یک مطلب و با صدایی بلندتر، دوباره آن را فریاد زدن، لزوماً به موافق شدن مخاطبان نمی‌انجامد. گاهی مشکل از بیان و یا شنیده نشدن صدای ما نیست، محتوای کلام ما مشکل دارد. وقتی بیش از پنجاه شبکه‌ی رادیویی و تلویزیونی یک حرف را می‌زنند، و البته بیش‌تر از آن، سازمان‌ها و نهادهای رسمی و غیر رسمی، در قالب برنامه‌های مختلف آن حرف را تکرار می‌کنند، ولی باز هم بخش زیادی از مردم آن را نمی‌پذیرند، به‌جای تکرار چندباره‌ی آن و تأکید بیشتر، باید به درستی و سودمندی آن حرف شک کرد. کالایی که علیرغم تبلیغ زیاد و مبلّغان فراوان به فروش نمی‌رود، معلوم است مشکلی دارد. مردم را نباید به لجاجت و نادانی متّهم کرد.

پاسخ دهید