🔺ايفاي مسووليت الاهي:
حضرت سجاد(ع) نشان داد كه يك انسان متعهد و مسوول در هر زمان مي تواند با ابزار و شيوه اي كه برايش امكان پذير است مسووليت خود را به انجام رساند. ايشان در كنار سخناني كه در مجلس عبيدالله و ديگران و در جمع كوفيان پيرامون واقعه عاشورا ایراد کرد، از دعا هم براي بيان اهداف دين و تبيين معارف اسلامي بهره گرفت و فراهم نبودن همه شرايط، موجب نشد كه ايشان از زير بار این مسووليت شانه خالي كند.
🔺دعا در متن حماسه:
ارزش ديگر دعاهاي امام آن بود كه در عمل نشان داد از ديدگاه اسلام دعا مخصوص حلقه هاي ذكر و ورد و گوشه نشيني هاي فردي و روي گرداندن از مردمان و بي تفاوتي نسبت به سرنوشت مكتب و جامعه نيست. همچنین نشان داد كه يك مصلح ديني و اجتماعي آنگاه كه قدم به ميدان فعاليت هاي اجتماعي مي گذارد باز هم نيازمند دعا و نيايش است و هيچگاه نبايد از آن غافل شود. امام با دعاهاي خود این نکته را تبیین و اثبات نمود كه دعا مي تواند در متن حماسه و در خدمت آن باشد.

پاسخ دهید