مروري بر موضوعات مطرح شده در دعاهای امام سجاد(ع) نشان دهنده عمق وغناي دعاهاي اسلامي و بيانگر آن است كه ايشان از اين روش براي تعليم و تربيت همه جانبه و متوازن انسان ها در راستاي اهداف عالي و ارزشمند الاهي و تثبيت كرامت انساني بهره گرفته است. برخي از موضوع هايي كه در دعاهاي امام وجود دارد از اين قرار است:
۱. مباحث توحيدي: معارف مربوط به خداوند؛ لزوم پناه بردن به خدا؛ طلب حاجت از خدا؛ ترس از خداوند و تضرع به درگاه او؛ لزوم اميدواري به لطف خداوند؛ اعتراف به گناه و توبه و بازگشت به درگاه خداوند؛ التجا و توكل به خداوند هنگام مواجهه با ستم ستمگران؛ پناه بردن به خداوند از شر شيطان و وسوسه هاي او.
۲. نبوت و پيامبري: ستايش و تعظيم رسول خدا(ص) و خاندان پاکش.
۳. آموزش شيوه دعا كردن: لزوم شروع دعا با ستايش خداوند و پافشاری و اصرار در دعا.
۴. دعا براي خود، خاندان و دوستان: طلب خير و حسن عاقبت براي خود و ديگران؛ دعا در حق پدر و مادر؛ دعا برای فرزندان خود؛ درخواست معرفت و آگاهی نسبت به حقوق همسایگان.
۵. مباحث اخلاقی: درخواست اصلاح اخلاقی انسان ها؛ آداب معاشرت و برخورد با دیگران در سلوک اجتماعی؛ پرهیز از زشت گویی و بداخلاقی با بندگان خدا؛ پناه بردن به خداوند از شر رذايل اخلاقي مثل غضب، حسد، زيادي شهوت، غفلت، كوچك شمردن گناهان، تكريم اغنيا و تحقير تهیدستان، كوتاهي در حق زيردستان، ياري ستمگران، خيانت به ديگران، دل بستن به آرزوهاي بلند، و اطاعت از شيطان.
۶. توجه به مسئله حقوق: از جمله حق خداوند، حق نفس، حق اعضا و جوارح، حق نماز و دیگر عبادات، حق معلمان و متعلمان، حقوق زنان، حق پدر و مادر، حق برادران و فرزندان، حق دوستان و همسایگان، حق همدینان و حق اهل ذمه.

پاسخ دهید