رمضانیه/۱

(برای مبلغان دینی)

حاصل عمر تبلیغی من

۱- تبلیغ مفاهیم دینی بدون آن که خود عامل به آن ها باشیم هرگز اثر مثبتِ ماندگار در روح و روان آدمیان نخواهد گذاشت.

۲- هر مبلغی که چشمانش به دستان مردم باشد تبلیغش اثر مانا نخواهد داشت؛ ما مبلغان باید بیش و پیش از همه خدای بزرگ را رازق خود بدانیم.

۳- هرگاه بدون حجت شرعی بر اساس احساسات و یا برای خوشایند این و آن کلمه ای بر زبان آوریم علاوه بر فنا دادن اعتبار روحانیت، موجب آن خواهیم شد که مردم دیگر به سخنان درستمان نیز توجه نکنند.

۴- وظیفه‌ی ما رشد و ارتقاء اعتقاد و اخلاق در جامعه است؛ در راهی جز آن چه تکلیف بر گردنمان نهاده گام ننهیم.

۵- انقلاب اسلامی حاصل مجاهدت های چند نسل از فرزندان این مرز و بوم است؛ اگر قدمی یا قلمی که خون شهیدان مظلوممان را هدر دهد بزنیم در پیشگاه خدای متعال مسئولیم؛  یادمان باشد که در روز جزاء، از تك تك سخنانى كه بر فراز منبر بر زبان رانده ایم سؤال خواهد شد.

۶- منبرى كه بر آن نشسته ایم ملک حضرت بقیة الله (عج) است؛ ما به نيابت از حضرتش بر آن تکیه زده ایم؛ روا نیست شرائط نیابت را در گفتار و کردار مراعات ننمائیم
همواره باید نائبانی امین باشیم و إلا خودبخود از سمت نيابت معزول و نام منبرمان «قطعه های چوب خشکیده» می شود.

پاسخ دهید