جوانان عزیزی که گاهی احساساتی یاد او را می کنند بخوانند؛
مگر می شود مظالم او را فراموش کرد؟

کانال استاد صحیح النسب:
‍ عکس زیر مربوط به سلولی است که معروف است فرخی یزدی در زمان پهلوی اول در آن محبوس بوده.
او در شرائط سخت و سنگین روحی بعضی از سروده های خود را بر در و دیوار این سلول یادداشت کرده است.

این اشعار از اوست:
وای بر شهری که در آن مزد مردان درست
از حکومت، غیر حبس و کشتن و تبعید نیست
بی گناهی، گر به زندان مرد با حال تباه
ظالم مظلوم کش هم تا ابد جاوید نیست.

۱۳۱۸ شمسی
زندان قصر

پاسخ دهید