سال‌های نخست ازدواج، سُس هزارجزیره تازه به بازار آمده بود و از قضا ما بسیار دوست داشتیم. اما از آن‌جا که پول‌مان برای خرید روزانه‌ی آن کفاف نمی‌داد، وقتی سُسِ هزار جزیره می‌خریدم قدری ماست و آب لیمو و سُس … ⬿