درسال‌های دفاع مقدس مفهوم «جنگ‌زده» به کسانی اطلاق می‌شد که جنگ آن‌ها را در وضعیّت غیرطبیعی مهاجرتِ اجباری قرار داده بود. جنگ‌زده‌ها به دلیل خرابی و یا ناامنی نمی‌توانستند در منزل و شهر خود بمانند، به همین دلیل به مهاجرت … ⬿