معیشت طلاب

قاطبه‌‌ی طلاب علوم دینی به کمِ دنیا قانعند؛ بنده طلاب جوان را انسان‌هائی شریف، آبرومند و عزیز النفس یافته‌ام؛ اما بالأخره برای زندگی باید یک حدأقلی باشد؛ چگونه این عزیزان با درآمدی حدود چهارصد هزار تومان در ماه، یک خانواده … ⬿