۱) آینده پژوهی (Futures studies/Futurology) عبارت است از تاملات علمی، روش مند، منضبط و ناظر به شواهد و قرائن قابل اعتنا و پیش بینی درباره تحولاتی است که در آینده دور یا نزدیک ممکن است در یک حوزه مشخص از حوزه های زندگی انسان یا یک شاخه از شاخه های علوم اتفاق بیافتد. این کار عمدتا بر اساس رصد یک فرایند از گذشته تا به حال انجام مي شود. پيش بيني را نباید با «پيش گويي» خلط کرد كه مستلزم نوعي آگاهي يقيني از آينده و صرفا در يد قدرت خداوند است كه از حقايق آشكار و پنهان آگاهی دارد. از اين رو احكام صادره نسبت به آينده به صورت احتمالي و ناظر به درصدی خطا است.

۲) با توجه به آنچه گفته شد مقصود از آينده پژوهي اخفا (اخلاق فناوري اطلاعات)، تلاش سامان مند برای شناسایی و یافتن راه حل برای مسائل و موضوعات اخلاقی است که در سال های آینده به واسطه حضور شهروندان کشورمان در فضای مجازی دامن گیر جامعه ایران خواهد شد.

۳) ممكن است كساني كه متوجه ضعف هاي فعلي ما در زمينه اخلاق انديشي درباب فضاي مجازي شده اند خرده بگيرند كه وقتی ما در چاره انديشي اخلاقی براي وضعیت فعلی هم مانده ایم آیا سخن گفتن از رصدآینده کمی زود نیست؟
نگارنده با اصل این انتقاد موافق است، ولي بر اين باور است كه كم كاري فعلي ما منافاتي با چاره انديشي براي آينده ندارد؛ و بلكه به عكس، درك وضعيت فعلي بايد ما را بيش از گذشته متوجه اهميت آينده انديشي كند؛ همانند تاجري كه مشكلات مالي اش عزم او را برای اصلاح وضعيت فعلي و برنامه ريزي براي آينده جزم تر مي كند.
بايد توجه داشت كه وضعيت امروز ما در وا قع ناشي از فقدان توجه جدي به آينده انديشي در زمان هاي گذشته است. اگر از نخستين روزهاي ورود اينترنت به كشور ما، وضعيت اين روزها پيش بيني مي شد و براي مواجهه معقول و منطقي با آن برنامه ريزي و تلاش بيشتري مي شد قطعا وضعيت اخلاقيفضاي مجازي امروز ما بهتر بود.

پاسخ دهید