در جلسه‌ی دفاع از رساله‌ی دکتری‌ام، خانم‌ام نیز حضور داشت. یکی از استادهای محترمِ حاضر در جلسه، با لحنی میانه‌ی شوخی و جدی، به ایشان گفت: » همسر شما جمع ضدین کرده است؛ هم آدم خوبی است و هم روحانیِ … ⬿