با کمک یک دوست توانستم از روبروی ایستگاه متروی ترمینال جنوب اسنپ بگیرم. راننده مرد جوانی بود که بعد معلوم شد مثل بسیاری از راننده‌های تاکسی، خیلی خوش‌صحبت است. این‌جور آدم‌ها برای پژوهش‌گران علوم اجتماعی به اندازه‌ی چندین کتاب مفید … ⬿