ادامه نمونه‌هایی از آرزوهای تمدنی پهلوی دوم ـــ «تمدن بزرگ“ یعنی چه؟ یعنی تمدنی که در آن بهترین عناصر دانش و بینش بشری، در راه تأمین عالی ترین سطح زندگی مادی و معنوی برای همه افراد جامعه به کار گرفته … ⬿

سال‌ ۱۳۸۲ از طرف سازمان مدارس و حوزه‌های علمیه خارج از کشور، مسئولیّت راه‌اندازی آموزش الکترونیکی برای علاقه‌مندان خارج از کشور به من سپرده شد. آن زمان هیچ دانشگاه و یا مؤسسه‌ی آموزشی‌ِ داخلی‌ای تجربه‌ی کافی برای این کار نداشت. … ⬿