ساعت ده و نیمِ شب تلفن من زنگ خورد. پشت خط آقای شکری بود، یکی از دانش‌جویان دکتری من. بعد از احوال‌پرسی از نگرانی خود بابت اصلاحیه‌هایی که گروه به پروپوزال رساله‌اش زده است گفت. من تلاش کردم او را … ⬿