چند مزیت سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت صرف نظر از محتوای این سند، فرایند تدوین و تصویب آن چند مزیت شایسته ستایش به این شرح دارد: تدوین سند در یک مرکز غیر دولتی دور از گرایش‌های مقطعی سیاسی و … ⬿